Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez platformę edukacyjną – Microsoft Teams. Każdy uczeń otrzyma hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line. Zadania będą jak
dotychczas zamieszczane w dzienniku elektronicznym. W przypadku trudności uczestniczenia dzieci w e-lekcjach na platformie Teams, nauczyciel
wesprze ucznia w inny sposób np. poprzez przesyłanie informacji przez wcześniej sprawdzone komunikatory.
Bardzo Państwa proszę o stały kontakt na dzienniku z wychowawcami i uczącymi nauczycielami. Proszę o zgłaszanie wszelkich niedogodności czy uwag. Musimy być dla siebie wyrozumiali i wspierajmy się w tym trudnym czasie.

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line
jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Zapis ten dotyczy szczególnie klas starszych. Jeśli macie Państwo jakikolwiek problem, bądźcie w kontakcie z wychowawcą. Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i mogą podlegać ocenie.

Dyrektor szkoły informuje, że w najbliższym czasie w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), na Państwa konto w dzienniku elektronicznym zostaną przekazane poniższe dokumenty:
1) wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego oceniania;
2) wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub edukacji wczesnoszkolnej;
3) plan zajęć .
Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach:
od poniedziałku do czwartku 9.00 – 13.30 oraz w piątek od 9.00 do 13.00.
Kontakt z pedagogiem szkolnym p.Violettą Buklarewicz jest możliwy przez:
e-mail: pedagog.sp6@wp.pl oraz dziennik elektroniczny.
W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.
Kontakt z nauczycielem informatyki Panem Kamilem Tokarewiczem jest możliwy przez dziennik elektroniczny.
Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury.
Prosimy o ewentualny telefoniczny kontakt z pracownikiem sekretariatu w
godz. 9:00-13:00 – telefon 757551430.
Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym: szkolne boiska, sala gimnastyczna, aula itp.). Nie pracuje również Przystań Twórcza i Ognisko Muzyczne.
W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
szkolanr6jeleniagora@wp.pl

Kontakt z dyrektorem szkoły możliwy jest przez sekretariat szkoły: telefonicznie przez dziennik elektroniczny lub przez pocztę elektroniczną szkolanr6jeleniagora@wp.pl
Kontakt z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi w klasie wskazany jest poprzez dziennik elektroniczny.

Zwracam się do Państwa z apelem o dopilnowanie przestrzegania wszelkich
zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno- epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci.
Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu
koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie
https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem: Dyrektor szkoły