Uczeń ma prawo do:

 • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia
 • Opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo
 • Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
 • Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich
 • Troskliwego i życzliwego traktowania
 • Swobodnego wyrażania myśli przekonań, jeśli nie narusza dobra innych
 • Rozwijania zainteresowań
 • Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach itp., zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami
 • Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności

Uczeń ma obowiązek:

 • Uczyć się systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach
 • Godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią
 • Dbać o piękno mowy ojczystej
 • Dbać o czysty i schludny wygląd
 • Okazywać szacunek dorosłym i kolegom
 • Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów
 • Pomagać słabszym i przeciwstawiać się przejawom brutalności wulgarności
 • Szanować poglądy i przekonania innych ludzi
 • Szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka
 • Tworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości i zrozumienia
 • Troszczyć się o mienie szkoły i dbać o jej estetyczny wygląd
 • Nie wnosić na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych